छात्रवृत्तिहरू

  

कार्य अनुभव

तपाईँको नजिक कुनै ELS अधिकृत काउंसेलरलाई खोज्नुहोस्

ELS can help you find the right university before you leave your home country.

Find a Counseling Agent in your country to guide you through the selection process, help you choose a program that satisfies all of your goals, and work with you to complete your application and all immigration requirements.

ELS ले सल्लाहकार प्रमाणीकरण कार्यक्रम स्थापित गरी त्यसमा उल्लेखनीय रूपमा लगानी गरेको छ जसले यस
महत्त्वपूर्ण निर्णयमा तपाईंलाई उच्च स्तरीय सल्लाह प्रदान गर्नका लागि सल्लाहकारहरूलाई तयार पार्दछ।

प्रमाणीकरणका दुईवटा स्तरहरू रहेका छन्:
ELS Language Centers कार्यक्रम तथा सेवाहरू
विश्वविद्यालयमा भर्नाका लागि मार्गदर्शनहरू

सल्लाहकारको खोजी गर्दा देखिने यी आइकनहरूले कार्यालयले इंगित गरिएको स्तरमा प्रमाणित सल्लाहकार नियुक्त गर्दछ भन्ने कुरालाई देखाउँछन्।
ELS मा सल्लाह प्रदान गर्नका लागि प्रमाणित सल्लाहकार
विश्वविद्यालय मार्गदर्शनहरूका बारेमा सल्लाह प्रदान गर्नका लागि प्रमाणित सल्लाहकार